×

Vybudování učebny pro technické vzdělávání

Stručný popis projektu: Projekt podporuje žáky ZŠ Kamenné Žehrovice zkvalitněním výuky ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce, a to prostřednictvím vybudování učebny pro technické vzdělávání, tedy odborné dílny a 3D technologie. Hlavním cílem je podpořit činnosti žáků, zvýšit jejich motivaci ke studiu a posílit vztah žáků k technickému vzdělávání a k odborným technickým předmětům, řemeslným oborům s využíváním 3D technologií. Součástí projektu je bezbariérovost.

Název projektu: Vybudování učebny pro technické vzdělávání na ZŠ Kamenné Žehrovice
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008113

Stručný popis projektu: Projekt podporuje žáky ZŠ Kamenné Žehrovice zkvalitněním výuky ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce, a to prostřednictvím vybudování učebny pro technické vzdělávání, tedy odborné dílny a 3D technologie. Hlavním cílem je podpořit činnosti žáků, zvýšit jejich motivaci ke studiu a posílit vztah žáků k technickému vzdělávání a k odborným technickým předmětům, řemeslným oborům s využíváním 3D technologií. Součástí projektu je bezbariérovost.

Cíle projektu: Projekt je cílený na vybudování a modernizaci vhodných výukových prostor pro technické vzdělávání na ZŠ Kamenné Žehrovice, s cílem zkvalitnit výuku ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce v návaznosti na jeho vymezení v RVP ZV ZŠ. Technické vzdělávání podpoří rekonstrukce výukových prostor pro učebnu školních dílen včetně vybavení výukovými pomůckami a technickým zázemím a vybudování odborné učebny s využitím 3D technologií. V neposlední řadě je cílem zajištění bezbariérovosti základní školy.

Výsledky projektu: Vybudováním učebny pro technické vzdělávání dojde k posílení a podpoře rozvoje praktických činností žáků a dětí v oblasti odborně technického vzdělávání v regionu Kladensko.  Žákům bude umožněno bezprostředním používáním moderních pomůcek propojení tematického okruhu Svět práce s reálným světem. Hlavním přínosem bude zlepšení podmínek pro výuku předmětů technické výchovy, informatiky a digitálních technologií se zaměřením na 3D technologie v souladu se vzdělávacím oborem Člověk a svět práce v návaznosti na jeho vymezení v RVP ZV pro primární vzdělávání 1. a 2. stupně ZŠ a v souladu s požadavky a přípravou s programem Národní iniciativy 4.0 Průmysl. Hodiny budou zaměřeny na praktické vyučování, žákům se rozšíří poznatky o světě práce, zejména charakteristické znaky konkrétních povolání. Žáci budou moci rozvíjet svou manuální zručnost a představivost, utvářet si pracovní dovednosti a návyky a budovat si pozitivní vztah k práci. Při realizaci tohoto projektu bude hlavním přínosem pro pedagogy zvýšení vlastních pracovních dovedností a kompetencí při odborném vzdělávání. Neméně důležitým přínosem je podpora celoživotního vzdělávání a učení se navzájem, zlepšení podmínek pro práci pedagogů, prohloubení spolupráce a komunikace mezi pedagogy.
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
- Realizace stavebních úprav pro vybudování odborné učebny technického vzdělávání (dílna),
- Realizace nákupu potřebného vybavení, nářadí a výukových pomůcek pro žáky v rámci výuky v předmětech podporující technické vzdělávání žáků v ZŠ ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a svět práce pro 1. a 2. stupeň;
- Realizace nákupu potřebného vybavení odborných učeben v oblasti ICT a PC.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

http://www.zszehrovice.cz/uploads/Plakát_IROP_Vybudování učebny tech. vzdělávání.pdf

Obrázky k náhlednutí zde:

http://www.zszehrovice.cz/uploads/dilny I.jpg

http://www.zszehrovice.cz/uploads/dilny II.jpg

http://www.zszehrovice.cz/uploads/dilny III.jpg

© Copyright ZŠ Kamenné Žehrovice | created by dr-abe.cz